Archiwum kategorii ‘Bez kategorii’

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

czwartek, 20 czerwiec 2013

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w naszej szkole do Sprawdzianu przystąpiło 18 uczniów, w tym4 uczniów pisało sprawdzian w warunkach i formie dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Celem sprawdzianu było zbadanie, w jakim stopniu uczniowie kończący szóstą klasę szkoły podstawowej opanowali umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Podczas sprawdzianu badano umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Arkusz standardowy, który rozwiązywali uczniowie bez dysfunkcji i uczniowie z dysleksją zawierał 20 zadań zamkniętych i 6 otwartych.Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zamkniętych uczeń mógł otrzymać 20 punktów i za poprawne rozwiązanie zadań otwartych również 20 punktów.

Uczniowie naszej szkoły otrzymali średnio 24,6 punktu na 40 możliwych, co stanowi 62% punktów możliwych do uzyskania. Wynik szkoły uplasował się w grupie wyników wyżej średnich (stanin 6 w 9-stopniowej skali staninowej) i był wyższy niż średni wynik w powiecie i w województwie.

Najwyższy wynik jaki uzyskał uczeń klasy 6 to 37 punktów. Medialna (wynik środkowy, w naszym wypadku średnia arytmetyczna 9 i 10 wyniku) wyniosła 28 punktów, modalna (najczęstszy wynik) 34 punkty, 31 punktów i 30 punktów. Ośmiu uczniów uzyskało 30 punktów i wyżej (37 pkt. – jeden uczeń, 34 pkt. – dwóch, 32 pkt. – jeden, 31pkt. i 30pkt. po dwóch). W obrębie standardów wymagań uczniowie naszej szkoły najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętności czytania i korzystania z informacji, nieco słabiej wypadło pisanie, rozumowanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom osiągniętych wyników!!!

WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ W NASZEJ SZKOLE

niedziela, 5 maj 2013

Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

  • efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
  • procesach zachodzących w szkole lub placówce,
  • funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów,
  • zarządzaniu szkołą lub placówką.

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

W naszej szkole badanie zostało zrealizowane w dniach 26-02-2013 – 06-03-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji p. Renatę Olszewską i p. Urszulę Gralewską z Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł – od dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego.

Do gromadzenia danych wykorzystano metody:

ilościowe – ankiety w wersji elektronicznej i papierowej,

jakościowe – wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych.

Wyniki ewaluacji w naszej szkole przedstawia poniższa tabela:

Całościowy raport z ewaluacji dostępny jest na stronie: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000102868132.pdf

WSIĄDŹ NA ROWER

poniedziałek, 14 maj 2012

W sobotę 12 maja 2012 roku naszą szkołę odwiedzili niecodzienni goście. Zatrzymała się u nas grupa rowerzystów rozpoczynających sezon rowerowy w gminie Konopnica. Wśród uczestników rajdu były zarówno kilkuletnie maluchy, które towarzyszyły swoim rodzicom, jak również seniorzy dzielnie dotrzymujący kroku młodzieży. Wszyscy uczestnicy rajdu z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie o tematyce ekologicznej przygotowane przez uczniów klasy czwartej, zapoznali się z broszurą prezentującą uroki Motycza, do której fotografie wykonali ubiegłoroczni absolwenci. Zwiedzając budynek szkoły goście mieli możliwość obejrzenia wystawy plakatów o tematyce „Międzynarodowy Dzień Ziemi” oraz wystawy fotograficznej pt. „Motycz-oaza ciszy i spokoju”. Obie ekspozycje przygotowali uczniowie naszej szkoły.

Nad całością czuwały p. Małgorzata Jaroszyńska i p. Katarzyna Prokopowicz

 

Subskrybuj kanał RSS